TERMENI ŞI CONDIŢII WEBSITE

CU PRIVIRE LA PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

TECADRA HOTELS  SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră completa si integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Operatorul TECADRA HOTELS  SRL cu sediul in Str. Iancu Nicolae, nr.67A, Voluntari, jud. Ilfov, respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor sau vizitatorilor website-ului nostru şi va trata/prelucra datele personale în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată.

TECADRA HOTELS  SRL prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate sau indirect prin intermediul agentiilor de turism.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, daca sunt oferite cu bună ştiinţă, de buna voie, din proprie iniţiativă, fie la solicitarea TECADRA HOTELS  SRL, de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, prin abonarea la newslettere (doar după ce aţi optat să primiţi aceste newslettere), prin completarea datelor în formularul de înregistrare  pe website-ul TECADRA HOTELS  SRL etc.

In cazul in care nu sunteţi de acord cu oricare dintre mentiunile din acest document nu utilizaţi website-ul nostru sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale. Mentionam insa ca este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale acestea făcând parte din obligațile legale ale Operatorului.

TECADRA HOTELS  SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea scopurilor prevazute mai jos.

Ce date cu caracter personal prelucrează TECADRA HOTELS  SRL ? În vederea desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţii contractuale, precum şi în vederea aplicării prevederilor legale, inclusiv cele privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE), TECADRA HOTELS  SRL vă poate solicita anumite date cu caracter personal. În acest sens, TECADRA HOTELS  SRL va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: Numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail, , adresa IP,imagine.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Pentru a accesa website-ul TECADRA HOTELS  SRL , nu este nevoie sa ne furnizaţi niciun fel de date cu caracter personal.

 

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către TECADRA HOTELS  SRL , exclusiv în scopurile mai jos menţionate sunt: clienţii persoane fizice ai TECADRA HOTELS  SRL (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţii/împuterniciţii ai acestora, legali sau convenţionali.

Consecinţele refuzului furnizării datelor cu caracter personal

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, trebuie să furnizaţi date complete, actualizate şi corecte. Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activităţii TECADRA HOTELS  SRL , se vor solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor solicitate . Atunci când achiziţionaţi un produs/serviciu furnizat de TECADRA HOTELS  SRL , vom colecta date personale în legătură cu furnizarea respectivelor produse/servicii. Totodată, în calitate de vizitator al HOTELULUI  TECADRA, vom colecta date cu caracter personal (imagine, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video etc.) în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale şi desfăşurării activităţii curente (interes legitim).

Prin citirea prezentelor prevederi şi/sau semnarea oricărui document prin care sunt furnizate date personale către TECADRA HOTELS  SRL ori prin furnizarea datelor personale în vederea achiziționării serviciilor TECADRA HOTELS  SRL , persoanele vizate sunt informate şi/sau îşi exprimă în mod expres consimţământul (îşi dau acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE).   

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, sau pentru îndeplinirea unei obligaţii legale şi nici nu este justificată de un interes legitim al TECADRA HOTELS  SRL ,  persoanele vizate pot refuza o astfel de prelucrare sau îşi pot retrage consimţământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. Spre exemplu, Persoanele vizate îşi pot retrage consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct, oricând şi fără să fie necesar să indice un motiv. Ulterior soluţionării cererii de retragere a consimţământului, persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la produsele/serviciile oferite de TECADRA HOTELS .

 

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal?

  • Derularea activităţii comerciale/contractuale a TECADRA HOTELS SRL ;
  • Facturarea şi încasarea valorii serviciilor/produselor oferite de TECADRA HOTELS SRL ;
  • Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea şi îmbunătăţirea produselor/serviciilor;
  • Gestionarea relaţiilor cu clienţii; comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;
  • Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente;

 

TECADRA HOTELS  SRL va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi nu le va partaja cu terţii fără consimţământul dumneavoastră expres şi anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi:

– Clienţii persoane fizice ai TECADRA HOTELS  SRL (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţi/împuterniciţii acestora, legali sau convenţionali (pentru scopul derulării raporturilor comerciale/contractuale); –

– Furnizori, prestatori şi alte entităţi juridice-parteneri de afaceri/contractuali ai TECADRA HOTELS  SRL , autorităţi/instituţii publice;

– Autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, politie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăţi bancare, executori judecătoreşti, societăţi de asigurare şi reasigurare, organizaţii de cercetare a pieţei (scop statistic) etc.

Confidenţialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către TECADRA HOTELS  SRL şi nu vor fi furnizate către alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezentul document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promoţional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate (cum ar fi: nume şi prenume, adresa de email, nr. fax, nr. telefon mobil/fix) vor putea fi prelucrate de TECADRA HOTELS  SRL cu respectarea drepturilor acestora, în special a dreptului de informare şi opoziţie, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru produsele si serviciile TECADRA HOTELS  SRL , inclusiv cele dezvoltate împreună cu parteneri, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicaţii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate vor putea fi folosite în scop promoţional (marketing) şi pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai TECADRA HOTELS  SRL , cu respectarea drepturilor persoanelor vizate. În cazul în care TECADRA HOTELS  SRL intenţionează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct, (după ce persoanele vizata au optat în acest sens) persoanele vizate vor fi informate în prealabil. Indiferent de situaţie, în cazul în care veţi dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de TECADRA HOTELS  SRL , ne puteţi solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veţi dori să nu mai primiţi newslettere sau materiale informative din partea TECADRA HOTELS  SRL , va puteţi dezabona folosind butonul „Dezabonare” sau transmiterea unui mesaj cu textul ¨Dezabonare¨pe adresa de mail office@tecadra.ro.

În relaţia cu TECADRA HOTELS  SRL , dumneavoastră beneficiaţi conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, TECADRA HOTELS  SRL va prelucra datele cu caracter personal pe o perioadă de 5 ani , în cazul în care legea nu specifică un termen mai lung . Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care  au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către TECADRA HOTELS  SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale TECADRA HOTELS  SRL şi/sau vor fi distruse.

Ce măsuri de siguranţă sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate. Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată.TECADRA HOTELS  SRL depune toate eforturile în privinţa protejării datelor personale, transmise către website-ul TECADRA HOTELS  SRL . Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Odată ce sunt primite date personale, TECADRA HOTELS  SRL utilizează proceduri şi măsuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, Persoanele vizate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizat. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimţământ, persoanele vizate au dreptul, de a-şi retrage consimţământul în orice moment în formă scrisă, adresată către TECADRA HOTELS, în condiţiile legislaţiei aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcţia de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizează către TECADRA HOTELS  SRL să facă obiectul unei prelucrări, cu menţionarea datelor şi scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia sa particulară, cu excepţia cazurilor în care TECADRA HOTELS  SRL demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. În caz de opoziţie nejustificată, TECADRA HOTELS  SRL este îndreptăţită să prelucreze în continuare datele în cauză.

Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţă şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către TECADRA HOTELS  SRL constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de TECADRA HOTELS  SRL şi/sau derularea activităţii comerciale/contractuale.

În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauză caracterului lor repetitiv, TECADRA HOTELS  SRL poate:

  • fie să perceapă o taxa rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;
  • fie sa refuze să dea curs cererii.

De asemenea, în cazul în care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită dreptul de opoziţie în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, TECADRA HOTELS  SRL este îndreptăţită să considere Contractul încheiat cu Clientul TECADRA HOTELS  SRL de drept reziliat, fără nicio alta formalitate sau intervenţie a instanţelor judecătoreşti, cu excepţia unei notificări prealabile.

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul societatii.

Va informam ca responsabilul cu protectia datelor al TECADRA HOTELS  SRL poate fi contactat la adresa de mail : adrian.magda@gdprservicii.ro

De asemenea, persoanelor vizate le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciara.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificaţi la fiecare utilizare a website-ului TECADRA HOTELS  SRL prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informaţi în legătură cu acestea. Prin accesarea website-ului www.tecadra.ro sau utilizarea serviciilor TECADRA HOTELS  SRL prin intermediul website-ului, ulterior modificărilor, noile prevederi se vor considera acceptate.